کود سوپر زرپاش مخصوص برنج

کود سوپر زرپاش مخصوص برنج
مجوز اداره خاک وآب دارد.