بوتاکلر

علف کش انتخابی برنج-60% ای سی
نام عمومی:کلرپیریفوس EC40.8% زرپاش شیمی